શું તમે જાણો છો દુનિયાના ક્યાં દેશ સૌથી વધુ ઈન્ટરનેટ સ્પીડ ધરાવે છે ?

- Advertisement -

fast-internet1Top 8 Countries With World’s Fastest Internet!

1. Hong Kong – 65.1Mbps

2. South Korea – 53.5Mbps

3. Japan – 48.8Mbps

4. Romania – 47.5Mbps

5. Singapore – 45.6Mbps

6. Latvia – 44.6Mbps

7. Switzerland – 41.4Mbps

8. Israel – 40.1. Mbps

ટીપ્પણી