વિજ્ઞાનને લગતા સાધનો (મીટરની માહિતી )

- Advertisement -

 

Plastic Laboratory Equipment

 

ફોટોમીટર : પ્રકાશ માપક સાધન

બેકમેન થર્મોમીટર : તાપવિકાર માપક સાધન

બેરોમીટર : વાયુભાર માપક સાધન

માઈકોમીટર : સુક્ષ્મતા માપક સાધન

મેખમીટર : પરાધ્વનિ વેગ માપક સાધન

રિફેકટોમીટર : વક્રીકારકતા માપક સાધન

લેકટોમીટર : દૂગ્ધ ઘનતા માપક સાધન

વાઈનોમીટર : મદિરામાં મધાર્ક માપક સાધન

વેરિયોમીટર : વિમાન ચડઉતર માપક સાધન

સ્ફેરોમીટર : ગોળાકાર માપક સાધન

સેલિનોમીટર : ક્ષારતા માપક સાધન

 

કિલનોમીટર : ઢાળ માપક સાધન

કાયોમીટર : અતિ નિમ્ન તાપ માપક સાધન

ગેલ્વેનોમીટર : વીજમાપક સાધન

ગોનિયોમીટર : કોણ માપક સાધન

ગોસમીટર : ચુંબકત્વ માપક સાધન

ગ્રેવિમીટર : ગુરુત્વ માપક સાધન

ડેન્સીમીટર : ઘનતા માપક સાધન

પિરહેલિયોમીટર : સૂર્યકિરણ માપક સાધન

પ્લુવિયોમીટર : વર્ષામાપક સાધન

પાયરોમીટર : ઉચ્ચતાપ માપક સાધન

પ્લેનિમીટર : સમતલ ફલ માપક સાધન

 

ઈન્ટરફેરોમીટર : પકાશ તરંગ માપક સાધન

એટમોમીટર : બાષ્પદર માપક સાધન

એકિટનોમીટર : કિરણતીવ્રતા માપક સાધન

એનિમોમીટર : વાયુવેદ દિશા માપક સાધન

ઓડિયોમીટર : શ્રવણશક્તિ માપક સાધન

કલરિમીટર : વર્ણ તીવ્રતા માપક સાધન

ઓલ્ટિમીટર : ઉન્નતતા માપક સાધન

કેથેટોમીટર : દ્રવતલતા માપક સાધન

કેલરીમીટર : ઉષ્મામાપક સાધન

કોનોમીટર : કાલ માપક સાધન

પિકનોમીટર : પ્રવાહી લક્ષણ માપક સાધન

 

એડિફોન : બહેરા માણસો માટે સાંભળવા માટે મદદ કરતું સાધન

ઓપ્ટોફોન : આંધળો માણસ છાપેલું પુસ્તક વાંચી શકે તેવું સાધન

માઈક્રોફોન : વીજળીની મદદથી અવાજને મોટો બનાવતું સાધન

હાઈગ્રોફોન : પાણીની અંદર અવાજનો વેગ માપતું સાધન

ગ્રામોફોન : રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરતું સાધન

ડિક્ટોફોન : કાગળો લખવાનું ગ્રામોફોનની જેમ કામ કરતું સાધન

 

એમીમીટર : વિદ્યુતપ્રવાહનું બળ માપતું સાધન

ટ્રાન્સમીટર : રેડિયોનાં વીજળીક મોજા મોકલવાનું સાધન

થર્મોમીટર : તાપમાન માપવાનું સાધન

માઈલોમીટર : વાહને કાપેલ અંતર દર્શાવતું સાધન

વોલ્ટામીટર : વિદ્યુત પૃથક્કરણ કરવા માટે વપરાતું સાધન

સ્પીડોમીટર : ગતિશીલ વાહનની ગતિનો વેગ દર્શાવતું સાધન

હાઈગ્રોમીટર : હવામાં રહેલ ભેજ માપવાનું સાધન

હાઈડ્રોમીટર : પ્રવાહીની વિશિષ્ટ ઘનતા માપવાનું સાધન

મેગ્નોમીટર : ચુંબકીય ક્ષેત્રમાપક સાધન

ઓપ્ટોમીટર : દષ્ટિ ક્ષમતામાપક સાધન

પાર્યઝોમીટર : સંઘહતા માપક સાધન

 

એસિલોગ્રાફ : વિદ્યુતપ્રવાહની ધ્રુજારી માપવી

કાર્ડિયોગ્રાફ : હદયના દબાણની અસર નોંધતું સાધન

કેસ્કોગ્રાફ : વનસ્પતિને થતાં સંવેદનો દર્શાવતું સાધન

ટેલિગ્રાફ : તાર સંદેશો નોંધનાર સાધન

થર્મોગ્રાફ : દિવસના ઉષ્ણતામાનની અસરવાળો ગ્રાફ બતાવતું સાધન

સિનેમેટોગ્રાફ : હાલતાચાલતા ચિત્રની ફિલ્મ બનાવતું સાધન

સિસ્મોગ્રાફ : ધરતીકંપ માપક સાધન

 

સ્ટેથોસ્કોપ : હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન

ટેલિસ્કોપ : દૂરનો ગ્રહ જોવા માટેનું સાધન

એપિસ્કોપ : પરાવર્તિત ચિત્ર જોઈ શકાય તેવું સાધન

એપિડાયોસ્કોપ : પદાર્થને વિસ્તૃત બનાવી જોવા માટે વપરાતું સાધન

ગાયરોસ્કોપ : પૃથ્વીના ભ્રમણની અસર બતાવતું સાધન

ગેલ્વેનોસ્કોપ : વિદ્યુતપ્રવાહની સ્થિતિ દર્શાવતું સાધન

પેરિસ્કોપ : અંતરાય છતાં વસ્તુઓ જોવા વપરાતું સાધન

બેરોસ્કોપ : હવાના દબાણનો ફેરફાર બતાવતું સાધન

ઈલેકટ્રોસ્કોપ : પદાર્થનો વિદ્યુતભાર દર્શાવતું સાધન

હાઈડ્રોસ્કોપ : સમુદ્રનું તળિયું જોવા માટે વપરાતું સાધન

હોરોસ્કોપ : હસ્તસામુદ્રિક શાસ્ત્ર અને તેનું દર્શન કરાવતું શાસ્ત્ર

માઈકોસ્કોપ : લેન્સ પદ્ધતિથી પદાર્થને મોટો બતાવતું સાધન

રેડિયોટેલિસ્કોપ : અવકાશી પદાર્થોમાંથી આવતા રેડિયો અવાજો ઝીલતું સાધન

સિનેમાસ્કોપ : ત્રણ પરિમાણ દશ્યમાન થાય તેવી યાંત્રિક યોજના

સ્ટિરિયોસ્કોપ : ઝીણી વસ્તુને મોટી બતાવતું સાધન

એન્ડોસ્કોપ : ગૃહદર્શક સાધન

ઓટોસ્કોપ : કર્ણદર્શક સાધન

ટીપ્પણી