આપણા જવાનોની દેશભક્તિ માટે લાખો લાઈક્સ પણ ઓછી પડે !

1381391_219102911590663_1441064514_nઆખો દિવસ એ.સી. ગાડીમાં ફરનાર અને ચટાકેદાર ખાવાનું ખાનાર નેતાઓને શું ખબર પડે કે ઇન્ડિયન આર્મી એટલે શું !!

આપણા જવાનોની દેશભક્તિ માટે લાખો લાઈક્સ પણ ઓછી પડે !

ટીપ્પણી