ગુરુ અને શિક્ષક વચ્ચે તફાવત !!!!!!!

૧. એક શિક્ષક તમારી વૃદ્ધિ માટેની જવાબદારી લે છે. ગુરુ તમને વિકાસ માટે જવાબદાર બનાવે છે.

૨.એક શિક્ષક તમારી પાસે જે વસ્તુઓ નથી અને જરૂરી છે તે આપે છે.
ગુરુ તમારી પાસે જે વસ્તુઓ છે અને જરૂર નથી તે લઈ લે છે.

૩.એક શિક્ષક તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે.
ગુરુ તમારા જવાબોને પ્રશ્ન પૂછે છે.

૪.શિક્ષક શિષ્ય પાસેથી આજ્ઞાપાલન અને શિસ્તની અપેક્ષા રાખે છે.
ગુરુને વિદ્યાર્થીની પાસેથી વિશ્વાસ અને નમ્રતાની આવશ્યકતા છે.

૫. શિક્ષક તમને કપડાં પહેરાવે છે અને બહારના પ્રવાસ માટે તમને તૈયાર કરે છે.
ગુરુ તમને નગ્ન બનાવે છે અને આંતરિક પ્રવાસ માટે તૈયાર કરે છે.

૬.એક શિક્ષક માર્ગ પર એક માર્ગદર્શિકા છે.
ગુરુ એ માર્ગ નિર્દેશક છે.

૭. એક શિક્ષક તમને સફળતાના રસ્તા પર મોકલે છે.
ગુરુ તમને સ્વતંત્રતાના રસ્તા પર મોકલે છે.

૮. શિક્ષક તમને વિશ્વ અને તેની પ્રકૃતિને સમજાવે છે.
ગુરુ તમને અને તમારી પ્રકૃતિને સમજાવે છે.

૯. શિક્ષક તમને જ્ઞાન આપે છે અને તમારા અહમને વધારે છે.
ગુરુ તમારા જ્ઞાનને દૂર કરે છે અને તમારી અહંકારને ટાંચણા મારે છે.

૧૦. શિક્ષક તમને સૂચના આપે છે.
ગુરુ તમારી રચના કરે છે.

૧૧. શિક્ષક તમારા મનને વધુ તીવ્ર કરે છે.
ગુરુ તમારા મન ખોલે છે.

૧૨. એક શિક્ષક તમારા મન પર પહોંચે છે.
ગુરુ તમારી ભાવનાને સ્પર્શે છે.

૧૩. એક શિક્ષક તમને સમસ્યાઓને ઉકેલવા માટે કેવી રીતે સૂચવે છે.
ગુરુ તમને બતાવે છે કે કેવી રીતે સમસ્યાઓ ઉકેલવી જોઈએ.

૧૪. એક શિક્ષક એક વ્યવસ્થિત વિચારક છે.
ગુરુ પાર્શ્વ વિચારક છે.

૧૫. કોઈ હંમેશા શિક્ષક શોધી શકે છે.
પરંતુ ગુરુએ તમને શોધવા અને સ્વીકારવાની જરૂર છે.

૧૬. શિક્ષક તમને હાથ દ્વારા દોરી જાય છે
ગુરુ તમને ઉદાહરણ દ્વારા દોરી જાય છે.

૧૭. જ્યારે શિક્ષક તમને તૈયાર કરે છે, ત્યારે તમે ઉજવણી કરો છો.
જ્યારે ગુરુ તમને તૈયાર કરે છે, ત્યારે જીવન ઉજવણી કરે છે.

ચાલો આપણે બંને, શિક્ષકો અને આપણા જીવનમાં ગુરુને સન્માન કરીએ…

લેખક – દીપેન પટેલ

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block