એક શાશ્વત સત્ય

1234300_585444894831238_1344554551_n

 

એક શાશ્વત સત્ય

ટીપ્પણી