તકને ઝડપતા શીખો…!

ગમે તો શેર કરો...

એક વ્યક્તિ ફાઇવ સ્ટાર હોટેલમાં ગયો.

એક પેગ વોડકાની કિંમત?

પ્રોફેસર શેર…તો વિદ્યાર્થી સવા શેર….!!

પહેલું એવું શું છે કે જે કાયદેસર છે પણ લોજીકલી યોગ્ય નથી , બીજું લોજીકલી યોગ્ય છે પણ કાયદેસર નથી અને ત્રીજું કાયદેસર પણ નથી અને લોજીકલી પણ નથી .

છોકરીનું ચર્ચમાં કન્ફેશન અને છોકરો

તેમને જીમેલ પર મોકલી દે અને જો તુ તારા પતિ અને બાળકોથી કંટાળી જાય તો....

એક છોકરાએ એફ એમ રેડીઓ પર ફોન કર્યો.

હું જેન્તીલાલ માટે કરુણ ગાયનની ફરમાઇશ ઇચ્છુ છું.

Latest Stories

Popular Today

Popular Last 7 Days

Popular All Time

error: Content is protected !!