આજ નું ઘરકામ – (૨-૫-૧૩)

આટલું આવતીકાલ સુધીમાં પાક્કુ થઈ જ જાવું જોઈએ!

પરીક્ષા માટે ગણિત ની શરૂઆત કરતા પહેલાઃ

- ૩૦ સુધી ના ઘડિયા (tables) પાક્કા હોવા જ જોઈએ. - ૧ થી ૨૦ ના વર્ગ (squares)

General Knowledge is a key to success

જનરલ નોલેજ (સામાન્ય જ્ઞાન) માં જો તમે એક્કા હશો તો સરળતાથી અન્ય પરીક્ષાર્થીઓ ને પછડાટ આપી શક્શો!

સ્ટાફ સિલેકશન પરીક્ષાની અપડેટ્સ !!

DOnt Miss This..............!! New Exam Updates....

Which day is it?

Answer is:

Which among the following is situated on the bank of Hudson river?

Question: Which among the following is situated on the bank of Hudson river? Options:

Today's Exchange Rates

INR - Indian Rupee
USD
65.10
EUR
76.70
SGD
48.02
BGN
39.22
JPY
0.58

Latest Stories

Popular All Time

error: Content is protected !!