અમેરિકા ઝુક્યુ

News2_20131107122810316

 

બ્રેકીંગ ન્યુઝ : અમેરિકા ઝુક્યુ!

“નરેન્દ્ર મોદીને વિઝાની અરજી કરવા માટે આપી મંજૂરી”

ઠોકો લાઈક ગુજરાતના આ સિંહ તથા દેશની અંતિમ આશા એવા સરદાર મોદીજી માટે !!

ટીપ્પણી