૩૦ શ્રેષ્ઠ ભારતીય પહાડી પર્યટન સ્થળ – અચૂક જુઓ

તમે આ 30 માંથી કેટલા સ્થળો એ ફરવા ગયા છો? હું તો ૮.

1)

૨)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

ટીપ્પણી