હા હા હા…! જોરદાર સંયોગ !!

Gujaratijoks rsહા હા હા…! જોરદાર સંયોગ !!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

વાત તો એકદમ ૧૦૧% ની…પણ આપણે આ પરથી શું શીખશું ??

ટીપ્પણી