સ્વાતિબેન રચિત એક કવિતા – “માં” તે “માં”

દુનિયાને તો બહોત કુછ દિયા હૈ ,

પર ‘દુનિયા’ કા તૌફા તો તુને હી દિયા હેના ‘માં’?

બહોત કુછ દેખા ઇસ દુનિયામે મૈને ,

પર તુમ સા કહીં નહી દેખા મૈને ‘માં’

કઈ રિશ્તે -નાતે જૂડતે ઔર ટૂટતે હૈ,

પર તેરા ‘રિશ્તા’? ક્યા કહેના ‘માં’…?

સબ ભગવાનકો પાનેકે લિયે તડપતે હૈ,

પર તેરે ‘દિલકા ટૂકડા ‘ હે વો કયા ક્મ હે ‘માં ‘?

સૌજન્ય : સ્વાતી સુરેજા (જુનાગઢ)

ટીપ્પણી