સ્ટીક આર્ટ : દીવાસળી માંથી બનાવેલ એફિલ ટાવર !

- Advertisement -

20021276_7989_625x1000

 

પરેશ પરમારનું ટેલેન્ટ (બોટાદ)

સ્ટીક આર્ટ !

 

 

ટીપ્પણી