સુખનો સંબંધ વસ્તુ કરતા સમય સાથે વધુ છે !

- Advertisement -

ટીપ્પણી