સાઈ આપણા સૌ ની આંખોમાં આવી વસે તેવી પ્રાર્થના સહ આજનો ગુરુવાર શરુ કરીએ!

1013493_679155772099248_533871982_n

 

સાઈ આપણા સૌ ની આંખોમાં આવી વસે તેવી પ્રાર્થના સહ આજનો ગુરુવાર શરુ કરીએ!

 

ઓમ સાઈરામ!

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!