શ્રીદેવીના મનની પરિસ્થિતિ…!

હા…હા…હા…! સાચીવાત છે ને આપણી ?

ટીપ્પણી