શેનું મહત્વ વધુ?

Gujarati Jokes 428
Gujarati Jokes 428- ચંદન કરતા વંદન વધુ શીતળ હોય છે !
- યોગી થવા કરતા, ઊપયોગી થવું વધારે સારું !
- પ્રભાવ સારો થાય તેના કરતા સ્વભાવ સારો થાય તે વધુ મહત્વનું છે !

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block