શાયરોની મહેફિલ

પહેલો શાયર :

ઇતને ખુદ્દાર થે, હમ કી કભી સ્કૂલ, કોલેજ યા મંદિર નહીં ગયે.

વાહ વાહ…..વાહ વાહ…..

ઇતને ખુદ્દાર થે, હમ કી કભી સ્કૂલ, કોલેજ યા મંદિર નહીં ગયે.

વો તો લડકિયો કે શોખ-એ-દીદાર હે કી ફેસબુક પર હી બસ ગયે.

બીજો શાયર :

લડકિયો કે લીયે ફેસબુક પર બસકર ભી તુમ ઉલ્લુ હી બન રહે હો.

વાહ વાહ….વાહ વાહ….

લડકિયો કે લીયે ફેસબુક પર બસકર ભી તુમ ઉલ્લુ હી બન રહે હો.

સાનિયા, તાનિયા, રોમા સમજકર તુમ રમેશ, સુરેશ ઓર કપિલ સે ચેટિંગ કર રહે હો.

 

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!