વિચારથી દ્રષ્ટિ બદલે અને દ્રષ્ટિ થી જીવન…!

કેટલો પોઝીટીવ આઉટ લૂક છે આ ભાઇ નો !

ટીપ્પણી