લાંચ-રુશવત અટકાવવા માટે આ POST ને વધુ માં વધુ શેર કરો મિત્રો…

- Advertisement -

64020_681483768544953_887731900_n

 

ખાસ નોંધ:

વધુ માં વધુ શેર થવું જોઈએ જેથી કરપ્શન અટકાવી શકાય…

જો તમે ગાડી ના પેપર સાથે લઈને ના ફરતા હો, ને જો તમને ઠોલા વાળા પકડે ને પાવતી ફડાવવા માટે કહે તો તરત જ હા ના કહી દો…

તમને ગાડી ના પેપર આપવા માટે ૧૫ દિવસ આપવામાં આવે છે… જો તમે ૧૫ દિવસ ની અંદર ગાડી ના પેપર ના બતાવી શકો તો જ તમારી પાવતી ફાટે…

લાંચ-રુશવત અટકાવવા માટે આ POST ને વધુ માં વધુ શેર કરો મિત્રો…

ટીપ્પણી