રથયાત્રાનો સ્પેશિયલ પ્રસાદ તમારા સૌ માટે !!

- Advertisement -

944708_671375266209774_1446049071_n

રથયાત્રાનો સ્પેશિયલ પ્રસાદ તમારા સૌ માટે !!

 

“કાલી રોટી અને દાલ”

 

ચાલો…લાઈક કરીને બધા થોડો થોડો લઇ લો…!

 

જય રણછોડ…માખણ ચોર…!!

ટીપ્પણી