રજનીકાંત, છોકરી અને તીન પત્તી

- Advertisement -

5064_joke-3રજનીકાંત એક છોકરી સાથે ત્રણ પત્તી રમી રહ્યો હતો.

રજનીકાંતને ત્રણ એક્કા આવ્યા. પરંતુ તે હારી ગયો

 

કેમ………..?

.

.

.

.

.

કારણ કે, છોકરી પાસે ત્રણ રજનીકાંત હતા….

 

ટીપ્પણી