યુવાનોને ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટનો સંદેશ

Gujarati Jokes 343

“વૃક્ષોને પણ એટલો પ્રેમ કરો જેટલો વૃક્ષોની નીચે કે પાછળ બેસીને કરો છો”  😎

 

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block