માં તે માં……!!

- Advertisement -

માં નો પ્રેમ અમુક વખતે આવો પણ હોય….!!

સાચીવાત કે નઈ ?

ટીપ્પણી