ભ્રષ્ટાચાર નું વિષ ચક્ર

 

સંપૂર્ણ સત્ય!!

જો આમાંથી તમે તમારી લિંક તોડી નાંખો તો? – ચક્ર તૂટી પડશે!

૧) પૈસા ના બદલામાં વોટ ન આપો
૨) લાંચ ન આપો – કોઈ પણ સંજોગો માં
૩) સારી ગુણવત્તાનો માલ યોગ્ય પૈસા આપી ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો!

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!