ભાગ લો….યા ફિર….ભાગ લો…!!

લાઈફનું તો આવું છે ભાઇ !!

ટીપ્પણી