ભગવાન ક્યાંથી હોય ?

306756_519725608084709_1254655792_nભગવાન ક્યાંથી હોય ?

 

 

ટીપ્પણી