બોસનો મહિમા

cartoon-parrotએક માણસ પોપટ ખરીદવા દુકાને ગયો. એણે દુકાનદારને ભાવ પૂછ્યો :

દુકાનદાર : ‘જમણી બાજુનો પોપટ રૂ. 2000માં.’

ગ્રાહક : ‘એને શું આવડે છે ?’

દુકાનદાર : ‘એને કોમ્પ્યુટર આવડે છે.’

ગ્રાહક : ‘ડાબી બાજુનો પોપટ કેટલાનો ?’

દુકાનદાર ; ‘એનો ભાવ રૂ. 5000.’

ગ્રાહક : ‘એને શું આવડે છે ?’

દુકાનદાર : ‘એ પ્રોગ્રામિંગ જાણે છે.’

ગ્રાહક : ‘ને આ ત્રીજો જે વચ્ચે છે તે ? એને શું આવડે છે ?’

દુકાનદાર : ‘એનો ભાવ રૂ. 10,000. પ્રમાણિકતાથી કહું તો મેં એને કદી કંઈ કરતા જોયો નથી.

પરંતુ બાકીના બે પોપટ એને ‘બોસ’ કહે છે  😆 😆 :mrgreen: 😳 😆 🙄

 

ટીપ્પણી