બાળકો માટે ચાલવાનુ વૉકર ૩ડી બનાવનાર – “ધવલભાઈ ચૌહાણ”

ધવલભાઈ ચૌહાણ કે જે તરવરિયા ૩ડી પેઈન્ટીંગ આર્ટીસ્ટ બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમણે આપણને સૌ ને બાળકો માટે ચાલવાનુ વૉકર ૩ડી માં બનાવીને મોકલેલ છે

– ચાલો, “શેર” કરીને એમનો ઉત્સાહ વધારીએ !

ટીપ્પણી