બાપુ લેવા નીકળ્યા ટામેટા….

410043બાપુ, શાકવાળાનેઃ આ ટામેટા કેમ આપ્યા…..?

 

શાકવાળોઃ 20નાં 500

.

.

.

.

.

.

.

.

બાપુઃ તો હાલ હવે ગણવા માંડ……500 કરી દે…

 

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block