“પ્રકૃતિ શીખવાડે સંસ્કૃતિ”

Learning-from-Nature_1 1) પગરખા : મારી જેમ બીજાના ઉપયોગમાં આવતા શીખો.

2) ફૂલ : તમારા સારા કામોની સુંગધ બીજાને આપો.

3) સરોવર : બીજાને આપવાથી ઈશ્વરે આપેલ ઓછુ થવાનું નથી.

4) સૂર્ય : અતિ કડક બનશો તો કોઈ સામે નહિ જુએ.

5) સોય : મારી જેમ બીજા ને ભેગા કરતા સીખો.

6) ચંદ્ર : હમેશા શાંત રહો.

7) સમુદ્ર : સારા ખરાબને તમારી અંદર સમાવતા શીખો.

પરપોટા : અભિમાન કારસો નહિ, મારી જેમ પળવારમાં નાશ પામશો.

9) મધમાખી : મારી જેમ હમેશા ઉદ્યમી રહો.

10) ઝાડ : શરણે આવેલાને આશરો આપો.

 

ઉભરતા લેખક : કાજલ મકવાણા (સુરત)

ટીપ્પણી