પોતાનું દુ:ખ પોતે ઉપાડો

- Advertisement -

550px-Carry-a-Girl-Intro

 

જેંતી એક પ્રવચન સાંભળીને ઘરે આવ્યો કે તરત તેની પત્નીને તેડી લીધી.

જેઠી : ‘કેમ આજે ગુરૂજીએ રોમાન્સ પર પ્રવચન આપ્યું છે ?’

જેંતી : ‘ના, ગુરૂજીએ કહ્યું છે પોતાનું દુ:ખ પોતે ઉપાડો…’

ટીપ્પણી