પોતાની જનના જોખમે યાત્રીઓને બચાવનાર ફરિસ્તા !!

8880_1

 

પોતાની જનના જોખમે યાત્રીઓને બચાવનાર ફરિસ્તા !!

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!