પવિત્રાબેન કાલાવડીયાનું ટેલેન્ટ !

05052013441પેપર પેઈન્ટીંગ !

તમને કેવું લાગ્યું ? કોમેન્ટમાં અભિપ્રાય આપજો…!

ટીપ્પણી