પરફેક્ટ બૂક આપી છે.

- Advertisement -

gujarati Jokes 414 તમે શું કહો છો – આપણા જેવા તેજસ્વી ગુજરાતીઓ કદાચ પાછા પડતા હોય તો તેમના અંગ્રેજીને કારણે….આપણને પણ કદાચ આ બૂક ની જરૂર છે !

ટીપ્પણી