નદી કિનારે નારિયેળી ??

અ લે લે લે ! આ મોટા લોકોતો કેટલા બુધ્ધુ !

અમાલા ટીચલ કેતા તા કે નાળીયેલી ટો દલિયા કિનાલે હોય !

 

બલાબલ ને માલી વાત ???

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!