દરરોજ ઉપયોગમાં આવતા છતાં ખબર ણા હોય તેવા શબ્દોનું ફૂલ ફોર્મ !!

942649_521728341220185_3894326_nદરરોજ ઉપયોગમાં આવતા છતાં ખબર ણા હોય તેવા શબ્દોનું ફૂલ ફોર્મ !! જાણો અને બીજાને પણ શેર કરો…!

ટીપ્પણી