તમારા વાળની માવજત આવી રીતે કરો….

0
7

Hair-fall-solutionવાળ ખરી પડતા હોય ત્યારે તે પર ગોરાળુ માટી – પ્રવાહી – લીંબુના રસમાં મેળવીને ચોપડવાથી વાળ ખરતા અટકે છે.

છાલ સાથેની કાકડી ખાવાથી વાળ પર ચમક આવે છે.

આમળા, કાળા તલ, ભાંગરો અને બ્રાહ્મી સરખે ભાગે લઇ, વાટીને પાઉડર બનાવી, રોજ સવારસાંજ ફાકવાથી સફેદ વાળ કાળા થાય છે.

ખાંડ અને લીંબુનો રસ બન્ને ભેગા કરી માથું ધોવાથી જુ ને ખોડો મટે છે.

પાશેર કોપરેલમાં ખોબો ભરીને મેદીના પાન ઉકાળવા, તે તેલ રોજ ચોળીને માથામાં લગાડવાથી માથાના વાળ ખુબ વધે છે અને કાળા પણ થાય છે.

કાંદાનો રસ માથામાં ભરવાથી જુ મરી જાય છે.

ગરમ પાણીમાં આમળાનો ભૂકો નાખી, ઉકાળી, એ પાણીથી વાળ ધોવામાં આવે તો વાળ સુંદર અને ચમકતા બને છે.

માથાના વાળ ખરતા હોય તો, ૫૦૦ ગ્રામ શુદ્ધ કોપરેલમાં ૨૦૦ ગ્રામ સુકી મેથી નાખી, સૂર્યના તડકામાં સાત દિવસ રાખો. ત્યાર બાદ તે તેલ ગાળીને બાટલીમાં ભરી લો. આ તેલ સવારસાંજ માથામાં ઘસવાથી વાળ ખરતા બંધ થાય છે. વાળ કળા થાય છે તથા નવા વાળ ઉગે છે.

વાળ ખરે તો દિવેલ ગરમ કરીને વારંવાર વાળ ઉપર લગાડવાથી વાળ ખરશે નહિ.

માથા પર કાંદાનો રસ ઘસવાથી માંદગીમાં ખરી ગયેલા વાળ ફરી ઉગે છે.

ચણાને છાશમાં પલાળીને, ચણા એકદમ પોચા થાય ત્યારે, માથા ઉપર મસળીને બે કલાક પછી માથું ધોવાથી જુ અને ખોડો મટે છે.

તલના ફૂલ, ગોખરું અને સિંધવને કોપરેલમાં અથવા મધમાં નાખી તેનો લેપ કરવાથી માથાની ટાલ મટે છે.

લીમડાના પાનને પાણીમાં વાટી, તે પાણીથી માથું ધોવાથી, માથાનો ખોડો મટે છે.

ચણોઠીનો લોટ વાળમાં ચોપડવાથી ટાલ મટે છે.

જટામાંસીનો રસ કે ઉકાળો વાળમાં લગાવવાથી ખરતા વાળ અટકાવી શકાય.

હાથીદાંતની રાખ, રસવંતી – ગડરના દુધમાં લેપ કરવો તે લેપ વાળમાં લગાવવાથી વાળ ખરશે નહિ.

ગળી, મરી, હીરાકસી, મોરથુથુંનું ચૂર્ણ આમળાના તેલમાં ઘૂંટી ચોપડવાથી વાળ ખરતા અટકે છે.

ભાંગરાનું તેલ વાળમાં નાખવાથી ખોડો – જૂ હોય તો મટે છે તેમજ વાળ ખરતા પણ મટે.

કાળીજીરીને લીંબુના રસમાં વાટી માથામાં નાખવાથી ખોડો – જૂ હોય તો મટે છે.

લીંબોળીનું તેલ નાખવાથી ખોડો – જૂ મટે છે.

હરડે, આમળા, બહેડા અને લોખંડના કાટનું ચૂર્ણ 3 દિવસ જળમાં પલાળી ત્રણગણા ધુપેલ તેલમાં ઉકાળી સિધ્ધ કરી રોજ માથામાં નાખવું.

– ટહુકાર

ટીપ્પણી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here