ડોક્ટર ઓપરેશન પહેલા કેમ દર્દીને બેભાન કરે છે….

- Advertisement -

7065_joke-6ડોક્ટર ઓપરેશન પહેલા કેમ દર્દીને બેભાન કરે છે….

મુન્નાભાઇઃ એ સર્કિટ, યે ડોક્ટર લોગ ઓપરેશન સે પહેલે પેશન્ટ કો બેહોશ ક્યોં કરશે હૈં?

.

.

.

.

.

.

.

.

સર્કિટ- ભાઇ, બોલે તો પેશન્ટ અગર ઓપરેશન શીખ ગયા તો ડોક્ટર લોગોં કી તો વાટ લગ જાયેગી નાં……

 

ટીપ્પણી