જીવન એક અમુલ્ય ભેટ છે…!

481596_525181470874872_259222410_nઆજે જયારે તમે કડવા વેણ બોલવાનું વિચારો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જે બોલી નથી શકતા…

જયારે તમે તમને ન ભાવતા ભોજન વિશે ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જેની પાસે ભોજન જ નથી…

જયારે તમે તમારા પતિ કે પત્ની માટે ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જે હમેશા સાથી મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે…

આજે જયારે તમારા જીવન વિશે ફરિયાદ કરતા હો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જે ખુબજ જલ્દી સ્વર્ગે સિધાવ્યા છે…

જયારે તમે તમારા બાળકો વિશે ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જેઓ એક બાળક માટે કેટલીય માનતાઓ રાખે છે…

જયારે તમે તમારા નાના ઘર માટે ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જેઓ શેરીઓમાં રહે છે…

જયારે તમે તમારી ઓફીસ જવા માટે કલાક ના રસ્તા માટે ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જેઓ આટલો જ રસ્તો પગપાળા સફર કરે છે…

અને જયારે તમે થાકો છો અને તમારી નોકરી માટે ફરીયાદ કરો તે પહેલા –

એ લોકો વિશે વિચારો જેઓ પાસે નોકરી નથી અથવા ડિસેબલ છે….

અને જયારે તમે બીજાની ખુશી જોઈ અને ફરિયાદ કરો તે પહેલા –

એ સમજીલો કે દરેકના જીવનમાં એક ય બીજા પ્રકારના દુખો રહેલા જ છે…

જયારે તમે હતાશ કે નિરાશ થઇ જાઓ ત્યારે –

તમારા ચહેરા પર સ્માઈલ લાવો અને ભગવાનનો ઉપકાર માનો કે હજુ તમે જીવો છો અને હરીફરી શકો છો…

જીવન એક અમુલ્ય ભેટ છે – જેને જીવી લો…, માણી લો…, ઉજવી લો…, ખુશીઓથી ભરી દો…!!

ટીપ્પણી