જાડિયા હોવાનો ફાયદો કે, ગેરફાયદો?

Gujarati Jokes 425

 દરેક સિક્કાની બે બાજુ તે દરેક વાત ના ફાયદા અને ગેરફાયદા પણ હોય ને.

ટીપ્પણી

Ad Slot 4 – Below Bottom Related Article Block