જાડિયા હોવાનો ફાયદો કે, ગેરફાયદો?

- Advertisement -

Gujarati Jokes 425

 દરેક સિક્કાની બે બાજુ તે દરેક વાત ના ફાયદા અને ગેરફાયદા પણ હોય ને.

ટીપ્પણી