જયારે ખબર પડે કે આજે માસ બંક છે…!!

- Advertisement -

GUJARATI JOKES MASS BUNK

 

સાચીવાત ને ?

ટીપ્પણી