છોકરીનો reply કંઈક ઢંગપૂર્વકનો હોવો જોઈએ…

995309_633102866707835_958479004_nછોકરીનો reply કંઈક ઢંગપૂર્વકનો હોવો જોઈએ…

.

.

.

.

.

Hmmm તો તબેલાની ભેંસ પણ કરતી હોય છે…

 

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!