છોકરીને છોકરાઓ તરફથી એક નમ્ર સુચન :

- Advertisement -

house_cleaning.109202342_std

છોકરીને છોકરાઓ તરફથી એક નમ્ર સુચન :

ફેસબુક પર તમારા નામ ભલે પ્રિન્સેસ, એન્જલ, તથા પરી હોય પણ ઝાડું, પોતા તો ઘરમાં તમારે જ કરવાના રહેશે..!!

શું કયો બોયઝ ??

 

ટીપ્પણી