છોકરીઓની ફેશન એ છોકરા માટે ટેન્શન

છોકરો : તારું ટોપ ફાટી ગયું છે…

છોકરી : અરે આ તો નવી ફેશન છે….

છોકરો :  અચ્છા, જાતે ફાડો તો ફેશન…

અને

.

.

.

.

.

.

અમે ફાડીએ તો પોલીસ સ્ટેશન…

ટીપ્પણી