ચાલો, સૌ કોમેન્ટમાં “જય સાંઈનાથ” લખી આજે ગુરુવારે બાબા ને યાદ કરીએ!

942468_659653370716155_873876495_nચાલો, સૌ કોમેન્ટમાં “જય સાંઈનાથ” લખી આજે ગુરુવારે બાબા ને યાદ કરીએ!

ટીપ્પણી