ગાંધીજીનું પેન્સિલ સ્કેચ !

Gujaratijoks talentગાંધીજીનું પેન્સિલ સ્કેચ !

સર્જક : ઘનશ્યામભાઈ ગોતી !

ભાઈની કલાને બીરદાવજો…! તમને કેવું લાગ્યું સ્કેચ ?

ટીપ્પણી