ક્યારેય ઓયસ્ટરની અંદર મોતી ક્યાં બને અને કેવા લાગે એ જોયા છે?

378207_490625680986960_1122176665_nક્યારેય ઓયસ્ટરની અંદર મોતી ક્યાં બને અને કેવા લાગે એ જોયા છે?

જો ના તો આ ફોટો જુઓ અને જાણો કે સાચા મોતી ક્યાં બને અને કેવા લાગે!

Courtesy: Harshit Kachchhi

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!