કૃષ્ણનો ફોટો ના હોવો જોઈએ ?

421617_543016805740714_1034785369_n

 

કૃષ્ણની ગીતા વાંચીને “સત્ય” અને “અહિંસા” ઉપાડી સત્યાગ્રહ કરનાર ગાંધીજીનો ફોટો આપણા ચલણ પર છે…તો જેણે સ્વયમ ગીતા જેણે કહી તે કૃષ્ણનો ફોટો ના હોવો જોઈએ ?

આ નીચેનો ફોટો જુઓ…!!

તમારો મત ??

ટીપ્પણી