કીડી to હાથી

- Advertisement -

410043કીડી to હાથી

કીડી:એ હાથીડા તારો સટ`આપજે ને એક દિવસ પુરતો..

હાથી:હા હા હા કેમ તુ પહેરીશ ???

.

.

.

.

.

.

.

.

કીડી: ના મારી છોકરીના લગન છે તો મંડપ નાખવો તો……હા હા હા હા :p:D///.

નોંધ- ખરા બપોરે આવા હથોડા જોક્સથી કામ ચલાવી લેવું !….

ખી..ખી…ખી…

 

ટીપ્પણી