કહાની ઘર ઘર કી…


Gujaratijoks ptપતિ: તો હવે શેની રાહ જોવે છે?

પત્ની: શું તમે એવું ઈચ્છો છો કે હું જતી રહું ?

પતિ: નારે ના! એવું

તો હું વિચારી પણ ન શકું.

પત્ની: શું તમે મને પ્રેમ કરો છો?

પતિ: હા! એક નહી હજાર વખત!!

પત્ની: શું તમે મને ક્યારેય દગો આપ્યો છે?

પતિ: ક્યારેય નહી! એતો તું સારી રીતે જાણે છે, છતાં પૂછે છે?

પત્ની: હવે તમે મારા મુખને ચૂમસો ?

પતિ: અરે એના માટે તો હું

કોઈપણ તક નહી છોડું.

પત્ની: શું તમે મને મારશો?

પતિ: મને

શું હડકાયું કૂતરું કરડ્યું છે તો હું એવું કરીશ.

પત્ની: શું તમે

મારા પર વિશ્વાસ કરો છો?

પતિ: હાં!

પત્ની: ઓહ ડાર્લિંગ!!!

લગ્નના એક વર્ષ બાદના વાર્તાલાપ માટે કૃપા કરી નીચેથી ઉપર વાંચો..

 

ટીપ્પણી